Regulamin


§ 1

ZAPISY OGÓLNE

 1. Wszystkie usługi świadczone przez Gabinet Kosmetologii Estetycznej Care-Line są zgodne z zapisami poniższego regulaminu.
  Regulamin jest dostępny na stronie www.care-line.pl oraz na życzenie Klienta w gabinecie.
 2. Skorzystanie z oferty Gabinetu Kosmetologii Estetycznej Care-Line oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Niezastosowanie się klienta do przedstawionego regulaminu zwalnia Gabinet Kosmetologii Estetycznej Care-Line od odpowiedzialności za przeprowadzony zabieg.
 4. Osoby niepełnoletnie, do lat 18, mogą korzystać z oferty Gabinetu Kosmetologii Estetycznej Care-Line wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 5. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.care-line.pl
 6. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

§ 2

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW W GABINECIE KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ CARE-LINE

 1. Do zabiegów wykorzystuje się wyłącznie jednorazowe materiały, które po użyciu podlegają utylizacji.
 2. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i sterylizacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 3. Powierzchnia zabiegowa jest dezynfekowana każdorazowo środkami o szerokim spektrum działania.
 4. Stan stanowiska pracy jest zawsze sprawdzany przed rozpoczęciem zabiegu i w trakcie jego trwania.
 5. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z Klientem mający na celu ustalenie czy nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu.
 6. Klient wypełnia tzw. "kartę Klienta" (formularz) zawierającą informacje ogólne o zabiegu, przeciwwskazania, postępowanie i zalecenia pozabiegowe, możliwe powikłania.
 7. Klient podpisując "kartę Klienta" zobowiązuje się do niezatajania żadnych informacji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu i jego prawidłowy przebieg.
 8. Poświadczenie nieprawdy lub zatajenie informacji dotyczących stanu zdrowia w "karcie Klienta" zwalnia Gabinet Kosmetologii Estetycznej Care-Line od odpowiedzialności za przeprowadzony zabieg.
 9. W przypadku pogorszenia samopoczucia w trakcie wykonywanego zabiegu Klient jest zobowiązany natychmiast zgłosić ten fakt osobie świadczącej usługę.
 10. W przypadku wystąpienia po zabiegu objawów niepożądanych Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie wykonującej zabieg.

§ 3

ZAPISY NA ZABIEGI KOSMETYCZNE

 1. Gabinet Care-Line zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty z możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną poinformowani najpóźniej przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym spotkaniem.
 2. W sytuacjach losowych gabinet ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W związku ze zmianą rezerwacji zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin.

§ 4

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

 1. Gabinet Care-Line ma prawo odmówić wykonania usługi gdy:

  • występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu,
  • spóźnienie klienta uniemożliwia prawidłowe i rzetelne świadczenie usługi,
  • Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny w stosunku do osób przebywających w gabinecie,
  • Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 5

ZAPISY KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług dostępnego w gabinecie.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Treści zawarte na stronie www.care-line.pl mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Gabinet Kosmetologii Estetycznej Care-Line.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umów się na wizytę tel. 734 184 653